Skin de schimb valutar pentru Rainmeter illustro

Prezint un skin ce permite aplicației Rainmeter să afișeze ratele de schimb pentru cursul a trei valute (implicit euro, dolar american și franc elvețian):

Rainmeter Illustro - Exchange Rate Skin

Skin-ul poate fi descărcat de aici. Pentru cei mai suspicioși ofer direct scriptul aici.

Categories: IT, Scripting Tags: , , , ,

Reprezentarea numerica a IP-ului

O adresă IP este reprezentarea unui număr întreg pe 32 biți. Prin urmare, adresa 192.168.0.1 poate fi reprezentată ca numărul întreg 3232235521. Cunoscuta formatare, 192.168.0.1 este reprezentarea numărului scris în baza 256, iar transformarea în baza 10 poate fi realizată prin formula 1*256^0 + 0*256^1 + 168*256^2 + 192*256^3 = 3232235521.

ipnumeric

Categories: IT, Trucuri

Multi thread Ping in Free Pascal

Am arătat în articolul precedent cum se poate utiliza WMI pentru testarea disponibilității unui device dintr-o rețea. În articolul curent prezint codul sursă a unei aplicații ce permite lansarea de comenzi ping către diferite IP-uri prin multi thread-uri.

program project1;
{$mode objfpc}{$H+}
uses Classes, SysUtils, CustApp, Windows, ActiveX, ComObj, GetOpts;
Type TPingThread = Class(TThread)
 Computer: String;
 Procedure Execute; Override;
 End;
Const Buffer: Integer= 32;
 Timeout: Integer= 100;
 Retries: Integer= 4;
 MaxThreads: Integer= 30;
Var c: Char;
 OptionIndex: Longint;
 TheOpts: Array[1..5] Of TOption;
 i, ActiveThreads, IpOffline, IpOnLine: Integer;
 IpList: TStringList;
 t: TPingThread;
 Start: Variant;
Function WmiPing(Const Address: String; Const BufferSize, Timeout: Word): Integer;
Const WmiUser = '';
 WmiPassword = '';
 WmiComputer = 'localhost';
 WmiFlagForwardOnly = $00000020;
Var WmiLocator : OLEVariant;
 WmiService : OLEVariant;
 WmiObjectSet: OLEVariant;
 WmiObject : Variant;
 oEnum : ActiveX.IEnumvariant;
 WmiQuery : String[250];
begin
 Result:= -1;
 CoInitialize(Nil);
 Try
 WmiLocator := ComObj.CreateOleObject('WbemScripting.SWbemLocator');
 WmiService := WmiLocator.ConnectServer(WmiComputer, 'root\CIMV2', WmiUser, WmiPassword);
 WmiQuery := Format('Select * From Win32_PingStatus '+
 'Where Address=%s And BufferSize=%d And TimeOut=%d',
 [QuotedStr(Address), BufferSize, Timeout]);
 WmiObjectSet:= WmiService.ExecQuery(WmiQuery, 'WQL', WmiFlagForwardOnly);
 oEnum := IUnknown(WmiObjectSet._NewEnum) As IEnumVariant;
 While oEnum.Next(1, WmiObject, Nil) = 0 Do
 Begin
 Result:= LongInt(WmiObject.Properties_.Item('StatusCode').Value);
 WmiObject:= Unassigned;
 End;
 Finally
 CoUninitialize;
 End;
end;
Procedure TPingThread.Execute;
Var i, k: Integer;
begin
 k:= 0;
 For i:= 1 To Retries Do
 If WmiPing(Computer, Buffer, Timeout)= 0 Then
 Inc(k);
If k= 0 Then
 Inc(IpOffLine)
 Else
 Inc(IpOnLine);
Writeln(Computer, ';', k, ';', Retries);
 Dec(ActiveThreads);
End;
begin
 Start:= GetTickCount;
 IpList:= TStringList.Create;
With TheOpts[1] Do
 Begin
 Name:= 'ipfile';
 Has_Arg:= 1;
 Flag:= Nil;
 Value:= #0;
 End;
 With TheOpts[2] Do
 Begin
 Name:= 'buffer';
 Has_Arg:= 1;
 Flag:= Nil;
 Value:= #0;
 End;
 With TheOpts[3] Do
 Begin
 Name:= 'timeout';
 Has_Arg:= 1;
 Flag:= Nil;
 Value:= #0;
 End;
 With TheOpts[4] Do
 Begin
 Name:= 'retries';
 Has_Arg:= 1;
 Flag:= Nil;
 Value:= #0;
 End;
 With TheOpts[5] Do
 Begin
 Name:= 'maxthreads';
 Has_Arg:= 1;
 Flag:= Nil;
 Value:= #0;
 End;
c:= #0;
 Repeat
 c:= GetLongopts(':i:b:t:r:m:', @TheOpts[1], OptionIndex);
 Case c Of
 'i': If FileExists(OptArg) Then
 Begin
 IpList.LoadFromFile(OptArg);
 If IpList.Count= 0 Then
 Begin
 Writeln('Empty IP File: ', OptArg);
 Exit;
 End;
 End
 Else
 Begin
 Writeln('IP File not found: ', OptArg);
 Exit;
 End;
'b': Begin
 Buffer:= StrToInt(OptArg);
 If (Buffer< 0) Or (Buffer> 65500) Then
 Begin
 Writeln('Ping Buffer ', OptArg, ' out of limit 0..65500');
 Exit;
 End;
 End;
 't': Begin
 Timeout:= StrToInt(OptArg);
 If (Timeout< 10) Or (Timeout> 10000) Then
 Begin
 Writeln('Ping Timeout ', OptArg, ' out of limit 10..10000');
 Exit;
 End;
 End;
 'r': Begin
 Retries:= StrToInt(OptArg);
 If (Retries< 1) Or (Retries> 10) Then
 Begin
 Writeln('Ping Retries ', OptArg, ' out of limit 1..10');
 Exit;
 End;
 End;
 'm': Begin
 MaxThreads:= StrToInt(OptArg);
 If (MaxThreads< 1) Or (MaxThreads> 500) Then
 Begin
 Writeln('Max Threads ', OptArg, ' out of limit 1..500');
 Exit;
 End;
 End;
 End; { case }
 Until c= EndOfOptions;
ActiveThreads:= 0;
 IpOffline:= 0;
 IpOnLine:= 0;
 i:= 0;
 Writeln('Computer;Success;Total');
 While i< IpList.Count Do
 Begin
 If ActiveThreads< MaxThreads Then
 Begin
 t:= TPingThread.Create(True);
 Inc(ActiveThreads);
 Inc(i);
 t.Computer:= IpList[i- 1];
 t.FreeOnTerminate:= True;
 t.Start;
 End;
 End;
While ActiveThreads> 0 Do ;
WriteLn;
 WriteLn('Ip Count= ', IpList.Count);
 WriteLn('Ip Online= ', IpOnLine);
 WriteLn('Ip Offline= ', IpOffline);
 WriteLn('Buffer= ', Buffer);
 WriteLn('Timeout= ', Timeout, ' ms');
 WriteLn('Retries= ', Retries);
 WriteLn('Max Threads= ', MaxThreads);
 WriteLn('Elapsed Time= ', (GetTickCount- Start)/ 1000, 's');
IpList.Free;
end.

Pentru a-l putea folosi descărcați ultima versiune de Lazarus IDE. Eu am compilat programul cu v1.2.0 pe 64 biți. După compilare, din linia de comandă se utilizează astfel:

Pinguin64.exe -i "IP LIST.txt" -b 32 -t 100 -r 4 -m 500 > "IP RESULT.TXT"

unde “IP LIST.txt” este un fișierul care conține lista de IP-uri țintă, iar “IP RESULT.TXT” este fișierul în care vor fi vărsate rezultatele. Parametrii  -b 32 arată faptul că se trimit 32 biți prin ping, -t 100 reprezintă timeout-ul ping-ului în milisecunde, -r 4 reprezintă numărul de încercări succesive efectuate către fiecare IP în parte, iar -m 500 numărul de thread-uri utilizate. Atenție: un număr prea mare de thread-uri se poate să nu poată fi încărcat în memoria computerului dvs!

 

sdfsdfsd

Categories: IT, Programe

WMI Ping in Free Pascal

Ping reprezintă un instrument de rețea ce trimite unui device dintr-o rețea pachete de date, așteptând un răspuns de tip ecou de la acesta.

WMI (Instrumentaţie de Management Windows) este o componentă a sistemului de operare Microsoft Windows şi este implementarea Microsoft WBEM (Web-Based Enterprise Management). WMI poate fi utilizat pentru a automatiza activităţile administrative. WMI se poate utiliza în limbaje de scriptare care au un motor pentru Windows şi care gestionează obiecte ActiveX Microsoft.

Free Pascal este un compilator Pascal pe 32 și 64 biți disponibil pe diverse sisteme de operare. Sintaxa limbajului este compatibilă cu Turbo Pascal și Delphi. Pachetul este disponibil sub o licență GNU modificată.

Am realizat o funcție pentru Free Pascal ce utilizează WMI pentru a testa accesibilitatea unui device din rețea:

Function WmiPing(Const Address: String; Const BufferSize, Timeout: Word): Integer;
 Const WmiUser = '';
 WmiPassword = '';
 WmiComputer = 'localhost';
 WmiFlagForwardOnly = $00000020;
 Var WmiLocator: OLEVariant;
 WmiService : OLEVariant;
 WmiObjectSet : OLEVariant;
 WmiObject : Variant;
 oEnum : ActiveX.IEnumvariant;
 WmiQuery : String[250];
 begin
 Result:= -1;
 CoInitialize(Nil);
 Try
 WmiLocator := ComObj.CreateOleObject('WbemScripting.SWbemLocator');
 WmiService := WmiLocator.ConnectServer(WmiComputer, 'root\CIMV2', WmiUser, WmiPassword);
 WmiQuery := Format('Select * From Win32_PingStatus Where Address=%s And BufferSize=%d And TimeOut=%d', [QuotedStr(Address), BufferSize, Timeout]);
 WmiObjectSet:= WmiService.ExecQuery(WmiQuery, 'WQL', WmiFlagForwardOnly);
 oEnum := IUnknown(WmiObjectSet._NewEnum) As IEnumVariant;
 While oEnum.Next(1, WmiObject, Nil) = 0 Do
 Begin
 Result:= LongInt(WmiObject.Properties_.Item('StatusCode').Value);
 WmiObject:= Unassigned;
 End;
 Finally
 CoUninitialize;
 End;
 end;


Categories: IT, Programe

Generarea listei cu aplicatiile instalate printr-un VBScript ce foloseste WMI

WMI este acronimul de la Windows Management Instrumentation și reprezintă modalitatea de accesare și partajare a informațiilor de management într-o rețea de companie. O posibilitate de generare a unei liste cu aplicațiile instalate pe un computer din rețea este prin scriptul următor:

01

Exemplul de mai sus este realizat pentru computerul de pe care este rulat scriptul. Pentru a obține lista aplicațiilor unui computer din rețea se va modifica linia 9 din script înlocuind “.” cu numele respectivului computer.

Categories: IT, Scripting Tags: , , ,

Aflarea sistemului de operare al unui computer din retea prin VBScript si WMI

WMI este acronimul de la Windows Management Instrumentation și reprezintă modalitatea de accesare și partajare a informațiilor de management într-o rețea de companie. O posibilitate de a afla ce sistem de operare este instalat pe un computer din rețea este prin scriptul următor:

01

Exemplul de mai sus este realizat pentru computerul de pe care este rulat scriptul. Pentru a obține informații despre un computer din rețea se va modifica linia 8 din script înlocuind “.” cu numele respectivului computer. În cazul în care utilizatorul din contextul căruia este lansat scriptul nu are suficiente privilegii, va apare următoarea eroare:

02

Categories: IT, Scripting Tags: , , ,

Instalarea Telnet in Windows 7

Telnet este un protocol de rețea folosit în rețele de calculatoare pentru comunicație de tip text, bidirecțională și interactivă, bazată pe realizarea unei conexiuni virtuale între două stații de lucru. Datele ce urmează a fi transmise sunt întrețesute cu informații de control folosind un nivel de protocol TCP pe 8 biți. În Windows 7 nu este instalat implicit, dar se poate activa lansând OptionalFeatures din Command Prompt:

01

În fereastra ce se va deschide, se va bifa Telnet Client:

02

Verificarea funcționalității se poate face lansând comanda  telnet towel.blinkenlights.nl în Command Prompt:

03

Rezultatul comenzii poate fi văzut aici.